SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Msza w. w Piatichatkach k-Charkowa

 

 

 

Niedziela, AD 14 lipca 2013

XV Niedziela Zwykła

Pwt 30, 10-14 * Ps 69 * Kol 1, 15-20 * Łk 10, 25-37

 

Codzienne życie

Cała rzeczywistość nadprzyrodzona i doczesna, wszystko, co widzialne i niewidzialne, rzeczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, wszystkie wydarzenia zbawczej działalności Boga wśród ludzi i nasze prozaiczne sprawy, w sposób mistyczny skoncentrowane są w tajemnicy Eucharystii. Nie jesteśmy sami. Całe nasze życie zakorzenione jest w Chrystusie, który jest Pełnią wszelkiego stworzenia. Jezus nam objawił Boże prawo, które nie przekracza ludzkich możliwości. Pokazał, jakim jest Bóg. Miłością ogarnia każdego z nas i cały świat. Tłumaczy, co należy czynić, aby osiągnąćżycie wieczne i kto jest naszym bliźnim. Liczy się nasze działanie. Wtedy właśnie zdajemy egzamin, jako ludzie wierzący, których naczelną zasadą jest miłość i radość, jeśli miłość mieć będziemy jedni ku drugim. W dzisiejszej liturgii mamy okazję, by przyjrzeć się sobie samym i dokonać ewentualnej korekty. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie powinniśmy odczytywać oczyma człowieka współczesnego. Słowo Boże sięga każdego z nas w codziennym życiu, np., kiedy jedziemy samochodem, sprzedajemy w sklepie, pracujemy w administracji, itp. Chodzi o to, by na co dzień nie przechodzić obojętnie obok nieszczęścia i prawdziwej ludzkiej biedy. Miłosierdzie jest również serdecznością w naszych słowach, uśmiechu i spojrzeniu. W sytuacjach życiowych nie możemy się tłumaczyć niewiedzą, nieznajomością Bożego prawa i ewangelicznych zaleceń. To odwieczne prawo zostało przypieczętowane życiem Jezusa Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego.

Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 7 lipca 2013

XIV Niedziela Zwykła

Iz 66, 10-14c * Ps 66 * Ga 6, 14-18 * Łk 10, 1-12. 17-20

 

Obowiązek

Łatwiej jest zbudować dom niż zreformować społeczność i odnowić ducha. Rozdartemu i zniechęconemu ludowi prorok Izajasz mówi dziś w pierwszym czytaniu o nadziei lepszego jutra. Nową przyszłość tworzy Bóg przez nowych ludzi. Tylko On może odnowić oblicze ziemi, tchnąć nowe życie, pokój i radość. Dziś te słowa są dla nas. Wraz z pędzącym czasem otrzymujemy coraz to nowe niepowtarzalne zadania. Uczniowie Jezusa powinni zwiastować nowość i świeżość życia, „po życie sięgać nowe”, zwiastować pokój i pojednanie. Od momentu męki i śmierci Jezusa winniśmy się starać o to, aby stawać się nowym stworzeniem chlubiącym się z Krzyża i aby sercami naszymi „rządził pokój Chrystusowy z całym swoim bogactwem”. Posyłając swoich uczniów Jezus daje im wskazania, które pozostaną na zawsze aktualne. Dzisiejsza liturgia daje nam okazję do przemyślenia naszych zadań na dziś i na wielkie jutro. Obowiązek głoszenia światu Chrystusa spoczywa nie tylko na kapłanach, ale na wszystkich członkach Kościoła w codziennej postawie życiowej. Tak uczy Sobór Wat. II. Co zaniesiemy światu? Posłuchajmy, co mówi Chrystus w dzisiejszej Ewangelii: „najpierw mówcie: pokój temu domowi”. „Uzdrawiajcie chorych”, „śpieszcie z pomocą każdemu, kto tej pomocy potrzebuje”. I co zostało w nas z tych słów? 

Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 30 czerwca 2013

XIII Niedziela Zwykła

1 Krl 19, 16b. 19-21 * Ps 16 *Ga 5, 1. 13-18 * Łk 9, 51-62

 

Żyć z nadzieją

W dziś czytanym Słowie Bożym widzimy energię przemieniającą człowieka i widzimy dziwne okoliczności uruchomiania tej energii. Usłyszeć Słowo – znaczy to Słowo przyjąć, jak płaszcz proroka Eliasza, jak ducha wolności, o którym wspomina Paweł Apostoł, jak drogę, którą idzie Chrystus. Wychodzi to Słowo od Boga i do Boga prowadzi. U Boga nie ma wczoraj ani jutro. Zawsze jest dziś przeniknięte tą samą mądrością i miłością Bożą. Wiele słyszymy słów dzisiejszych mędrców mylących się często w tym, co dotyczy ludzkiego życia i jego przeznaczenia. Nie mówiąc już o tym, że nigdy nie mają „tak za tak”, „nie za nie” bez wieloznaczenia. Słowo Boże zawiera pełnię prawdy i wierności. Nie ma w nim cienia chwiejności, kłamstwa i niewierności, „urzeczywistnia swoje posłanie” i jest naszą nadzieją. Nieustannie żyjemy jakąś nadzieją, a pokładana w Słowie Bożym mylić się nie może. Ona daje siłę do podejmowania trudów i pokój sercom ufającym. W zależności od tego, co się umiłowało i komu zaufało – czyni wielkim i wolnym.Każdy z nas ma jednak swoje własne, indywidualne powołanie. Jest ono niejako włożone w naszą naturę, dyspozycje, zamiłowania i możliwości. Bogactwo usposobień, talentów i skłonności jest wśród ludzi ogromne. Wolno się nam jednak angażować tylko w to, co potrafimy, co nie przerasta naszych możliwości. Ale prawdziwa wolność jest zdolna do radykalnych decyzji. „Błogosławmy Pana, który dał nam rozsądek, bo serce napomina nas nawet nocą” (PS 16).

Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 23 czerwca 2013

XII Niedziela Zwykła

Za 12, 10-11 * Ps 63 * Ga 3, 26-29 * Łk 9, 18-24

 

Nasza odpowiedź

Wiemy co sądzi o Chrystusie Piotr Apostoł. A co my wiemy o Jezusie? Jaką jest nasza wiara? Kim jest dla nas Jezus Chrystus? Czy przyjmujemy za swoją odpowiedź św. Piotra? Posłuchajmy, co mówi na ten temat Piotr naszych czasów bł. Jan Paweł II: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów”. Wiara w Chrystusa znosi podziały i granice między narodami i poszczególnymi ludźmi. Chrystianizm, choć obejmuje ludzką wspólnotę, liczy jednak na jednostki silne wiarą, nadzieją i miłością, jak Piotr. Wiara w Chrystusa znosi podziały między ludźmi. W nim wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Ważny jest tylko Chrystus. Głosić właśnie takie orędzie światu, w którym panują podziały, różnice i zależności będące źródłem napięć i wojen, jest misją każdego z nas.

Ks. Marek Doszko


 

Niedziela, AD 16 czerwca 2013

XI Niedziela Zwykła

2 Sm 12, 1. 7-10. 13* Ps 32 * Ga 2, 16. 19-21 * Łk 7, 36 - 8, 3

 

Świadomość zła

Grzech – to sprzeciw i bunt wobec zbawczej woli Boga, ale jest również słabością ludzkiego umysłu i woli. Aby zatem zaistniał grzech musi być udział wolnej woli i świadomości człowieka. Jest to wiec świadomy i dobrowolny wybór fałszywej drogi. Dawid uznaje swoją winę i otrzymuje przebaczenie. „Zgrzeszyłem wobec Pana”. A prorok Natan, jakby „ustami Pana” mówi: „Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz”. Piętnując grzech Dawida nazywa to niewdzięcznością i lekceważeniem słów Pana. Dawid wysłuchał słów przykrej prawdy z ust proroka. Uznał swoją winą i przyjął z poddaniem wyrok Boży. Dlatego otrzymał przebaczenie. Jest wielką łaską, gdy dzieje się tak za życia człowieka. „Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość, a jego grzech zapomniany” – mówi dzisiejszy psalm. To wszystko dzieje się przez Chrystusa, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie – uczy św. Paweł. Każdy człowiek jest wobec Boga dłużnikiem. Tylko miłość i miłosierdzie Boga w Chrystusie i przez Chrystusa otwiera nam pokój i szczęście, jak ewangelicznej jawnogrzesznicy. Grzesznica płakała łzami pokuty i dziękczynienia. Jezus widział jej wiarę i obdarzył ją pokojem.

Ks. Marek Doszko


 

Niedziela, AD 9 czerwca 2013 

X Niedziela Zwykła

1 Krl 17, 17-24 * Ps 30 * Ga 1, 11-19 * Łk 7, 11-17

 

Rozumieć życie

Nasze życie jest ciągłym stawaniem się i przemijaniem, zdobywaniem i traceniem, światłem i cieniem. Czas nam dany i tworzywa, które człowiek przetwarza i przyswaja, doświadczenia świata zewnętrznego i wewnętrznego, wszystko to ma swoje granice i choć się rozwija, to zostaje zniszczone i jest przejściem do nowego początku. Dzisiejsza liturgia przyprowadza nas to tej tajemnicy. Ta prawda nie jest wymysłem ludzkim i trzeba wysiłku myśli i woli, abyśmy nie odzierając człowieka z jego wielkiej godności nie stawiali się na miejscu Stwórcy, dzięki któremu my i wszystko na świecie jest obecne. Wydaje się nam bowiem, że budujemy świat poza oczami Bożymi, gdy tymczasem nasza wielkość i nadzieja tkwi we współuczestnictwie w Jego woli i współdziałaniu z Jego siłą i darami. Nawet myśli i dzieła mędrców, chociaż przemawiają do nas, nie są bez światłocieni a tylko komentarzami Bożego słowa i Jego dzieła. To nie przenośnia, ale fakt, „że słowa Pana mogą być prawdą w naszych słowach” i w naszym działaniu. To tak się dzieje, jak w symfonii, że istotny instrument włącza się dyskretnie w kulminację i dzieło nabiera wtedy pełnego piękna i wyrazu. Tylko w Jezusie i przez Jezusa objawia się miłość Boga pełna miłosierdzia i zrozumienia życia. Tłum reaguje lękiem i dziękczynnym uwielbieniem, które jest charakterystyczne dla nowego ludu Bożego. Jezus wskrzeszając młodzieńca z Naim daje świadectwo prawdzie: „Ja jestem zmartwychwstanie i życie”.

Ks. Marek Doszko 

 


Niedziela, AD 2 czerwca 2013

IX Niedziela Zwykła

1 Krl 8, 41-43 * Ps 117 * Ga 1, 1-2. 6-10 * Łk 7, 1-10

 

Spotkanie z Jezusem

W czytanej dziś Ewangelii Jezus stawia nam za wzór wiary i uczciwości setnika – żołnierza sprawiedliwego, który odnalazł drogę do Jezusa i uwierzył w Niego. Był człowiekiem dobrym i pragnął pomagać współbraciom. Jego wiara była pełnym zaufaniem i głęboką czcią wobec Jezusa i Jego nauki. Już w pierwszym czytaniu słyszymy, że Bóg chce być dostępny wszystkim ludziom i słuchać ich trosk, a Ewangelia daje temu świadectwo. Równocześnie jednak coraz jaśniejszą staje się prawda, że miejscem spotykania się z Bogiem, który zbawia wszystkich ludzi, nie jest już tylko świątynia z kamieni i metali, lecz sam Jezus Chrystus, który istotnie łączy i przyczynia się do porozumienia i zgody wszystkich ludzi dobrej woli. Powszechną i podstawową zasadą ewangelizacji naszych czasów jest: „w sprawach dotyczących istoty objawienia i życia chrześcijańskiego – jedność, zgoda i wierność, w rzeczach zaś drugorzędnych – wolność, wyrozumiałość i tolerancja. A zawsze i we wszystkim Miłość” (DE 4). Aby ta prawda była należycie rozumiana, musi być słuchana również sercem, w milczeniu i ciszy, bo Jezus nie jest zwykłym nauczycielem dzielącym się swoją wiedzą. Jego słowa stają się rzeczywistością wieczną.

Ks. Marek Doszko

 

 


 

Niedziela, AD 26 maja 2013

Najświętszej Trójcy, uroczystość

Prz 8, 22-31 * Ps 8 * Rz 5, 1-5 * J 16, 12-15

 

Boża tajemnica

W 1979 roku w warszawskiej Archikatedrze błogosławiony nasz Papież powiedział: Kościół w każdym wymiarze czasu i przestrzeni, w każdym wymiarze swej geografii i historii, jednoczy się jednością Ojca, Syna i Ducha Świętego. W cztery lata później wyjaśniał: Stworzenie było pierwszym i podstawowym obdarowaniem świata i człowieka przez Boga. Odkupienie przezwycięża nieposłuszeństwo człowieka wobec Stwórcy, czyli grzech ten grzech bierze Chrystus na krzyż, aby swym posłuszeństwem aż do śmierci otworzyć nowe i wieczne przymierze Boga z człowiekiem: nową skalę obdarowania w Duchu Świętym, nowe Życie. Ojciec święty z całą mocą odwołuje się do prawd tak zwyczajnych i katechizmowych, bo Ewangelia to radosna nowina o Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Odnosimy wrażenie, jakby ktoś ostrożnie ściągał zasłonę z tajemnicy Trójcy Świętej. Św. Paweł Apostoł tajemnicą Trójcy Świętej zamyka pozdrowienia do wiernych w słowach: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiejsza Uroczystość wprowadza nas do sanktuarium życia samego Boga. Odsłania nam światełko tajemnicy i istoty Boga. Ukazuje Go takim, jakim jest Jeden Bóg w trzech odrębnych Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tajemnica ta przerasta nasze możliwości poznawcze. Jedyna droga jej przyjęcia, to korne i ufne zawierzenie objawiającemu Słowu Boga. Jest to prawda z naszego Credo, że Bóg Byt Absolutny którego istotą jest istnienie, a istnienia nie otrzymał od nikogo i niczego, jest Jeden w Trzech Osobach, których dzieła wspominamy również w naszym Wyznaniu Wiary.

Ks. Marek Doszko


 

Niedziela, AD 28 kwietnia 2013

V Niedziela Wielkanocna

Dz 14, 21-27 * Ps 145 * Ap 21, 1-5a * J 13, 31-35

 

Przykazanie Nowe

Czy od czasów zmartwychwstania Jezusa ludzie stali się lepsi? A wśród chrześcijan można widzieć i wyczuć siłę prawdy zmartwychwstania, bo stają się bardziej ludzcy i bliscy siebie? Wydaje się, że styl i moda życia przesuwa się z zainteresowania sprawami bliźnich na zainteresowanie sobą i podsycanie egoizmu! Bóg działa przez ludzi i dla ludzi, a ludzie i świat nie mogą istnieć bez miłości. Żyjemy właściwie jeszcze w czasach przedchrześcijańskich, w starym, zimnym i wyrachowanym świecie. Nowe przykazanie i nowy człowiek, to ciągle jeszcze ideał, do którego musimy się zbliżać; to rzeczywistość Boża, którą z trudem doganiamy, bo brak nam mocnej wiary i nadziei, w jakiej trwały pierwsze gminy chrześcijańskie. Obraz Nowego Jeruzalem z drugiego czytania może się nam wydawać daleki, zbyt podniosły, nawet nierealny. Ale w Ewangelii znowu powraca idea nowego stworzenia, żyjącego nowym przykazaniem. To zostaje nam nałożone jako zadanie. Jest ono zrealizowane w Chrystusie. Jeżeli nie jest w nas widoczne, to tylko nasza wina. Chętnie przyznajemy, że to miłość powinna być zasadążycia. Tęsknimy za tym, by kochać i być kochanym. Sami jednak nie potrafimy okazać gestów i słów, na które bliźni czekają. Nadszedł czas zaangażowania i realizacji nowego przykazania. O pierwszych chrześcijanach mówiono: patrzcie jak oni się miłują”! Co można o nas powiedzieć?

Ks. Marek Doszko

 


Niedziela, AD 21 kwietnia 2013

IV Niedziela Wielkanocna

 

Dz 13, 14.43-52 * Ps 100 * a 7, 9.14b-17 * J 10, 27-30

 

Dobry Pasterz

 

Liturgia okresu wielkanocnego, aż do Zielonych Świąt, przedstawia nam prawdę Chrystusa umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Na tej rzeczywistości uczniowie opierają swoją wiarę, nauczanie i działanie poświadczone swoją krwią i śmiercią. Śpiewamy często słowa psalmu O Panie, Tyś naszym pasterzem. Nie w pełni jednak zdajemy sobie sprawę z treści śpiewanej pieśni. Spróbujmy w pokorze zrozumieć słowa Pisma św. Po to, by poruszyć nasze serce, wzmocnić wątpiący umysł i ubogacić naszą chrześcijańskąświadomość. Obraz dobrego pasterza wzięty jest z palestyńskiej kultury. Owce idą za przewodnikiem. On prowadzi owce do „źródeł wód życia i na zielone pastwiska. Broni je i szuka zagubionych. Pozostają przy nim zawsze. Chrystus Dobry Pasterz - tak właśnie gromadzi lud Boży ze wszystkich narodów i języków, aby dać mu udział w chwale zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały wkracza na drogi świata aby szukać, co było zginęło a Jego wędrówka trwać będzie aż do końca wieków. Podaje swoją naukę w naczyniach wybranych a my musimy nauczyć się słuchać Jego głosu i chodzić Jego drogami, dbać również o bliźniego w chwilach słabości jego ducha i ciała. Wpatrzyć się trzeba w Dobrego Pasterza i robić to samo, bo to jest właśnie chrześcijański kodeks przyjaźni i braterstwa.

 

Ks. Marek Doszko

 

 


Niedziela, AD 14 kwietnia 2013

III Niedziela Wielkanocna

Dz 5, 27b-32. 40b-41 * Ps 30 * Ap 5, 11-14 * J 21, 1-19

 

 

 

Tylko Chrystus 

Do zwycięstwa dochodzi się najczęściej przez wielkie ofiary. Jak niewiele potrzeba, aby się załamać i ze skrajnego optymizmu popaść w pesymizm, apatię i odrętwienie. Chrystus nie zniechęca się naszą postawą, staje na naszej drodze i chce, byśmy wrócili do Życia, którym jest On sam. Tylko Chrystus – „Baranek zabity” – może nas uwolnić od strachu przed człowiekiem i wydarzeniami historii, obdarzyć nas poczuciem bezpieczeństwa i nadzieją. Uwierzyliśmy w Niego. Trzeba z tego wyciągać konsekwencje. Wiele razy pyta nas o miłość! Jaka ona jest? Wzorem takiej miłości jest Matka Najświętsza i św. Józef. Wysiłek nasz zostaje nagrodzony tylko wtedy, kiedy idziemy za głosem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Ten głos przekazuje nam, ludziom dwudziestego pierwszego wieku – Kościół. Ewangelia dzisiejsza ukazuje Kościół pod symbolem łodzi wypływającej na połów i pod symbolem owczarni, której pasterzem ustanowił Chrystus – Piotra. Trzykrotnie załamał się Piotr, ale też i trzykrotnie zapewnił Chrystusa o swojej miłości i poszedł za Nim. Nasza sieć uczynków, działalności jest często pusta, ale gdzieś z brzegu patrzy na nas Chrystus gotów nam wskazać jak i gdzie rozpocząć skuteczne działanie, aby skończył się nasz smutek i lęk, a radość nasza była pełna.

Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 7 kwietnia 2013

II Niedziela Wielkanocna

Miłosierdzia Bożego, uroczystość

Dz 5, 12-15 * Ps 118 * Ap 1, 9-11a 12-13, 17-19 * J 20, 19-31

 

 

 

Pan mój i Bóg mój

Wszystkich nas łączy i ożywia ta sama wiara. A wiara to podziw i radość, wdzięczność i wierność, przebywanie razem we wspólnocie ducha i łaski. Przez chrzest zrodzeni dla Boga otrzymaliśmy zapowiedź jeszcze większych darów opartych na zmartwychwstaniu Chrystusa. Z tej nadziei płynie nasza radość i poczucie bezpieczeństwa w drodze do Ojca. Przez Ducha Świętego otrzymaliśmy siłę – podobnie jak Tomasz Apostoł – byśmy trwali w jedności wiary i miłości, jak pierwsi chrześcijanie. W zmartwychwstaniu i ukazywaniu się Jezusa mamy źródło i podstawę naszej wiary w to, czego oczy nasze jeszcze nie widzą, a czego się spodziewamy. W oparciu o prawdę zmartwychwstania mamy przemieniać siebie i świat dla większej chwały Bożej. Przemieniać a nie niszczyć i rujnować. Nie jesteśmy bytami ku śmierci lecz ku życiu. Dokonuje się w nas przemiana ontologiczna. Razem z Chrystusem wkraczamy w nowe życie. Tym życiem nowym, dobrym i szczęśliwym, mamy dzielić się z bliźnimi, jak Pan podzielił się z nami. W ostateczności pozostaje nam gest Tomasza i jego zachwyt – „Pan mój i Bóg mój” i ta prawda ubogaca nas także radością i pokojem.

Ks. Marek Doszko

 


 

Niedziela, AD 31 marca 2013

Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

Dz 10, 34a. 37-43 * Ps 118 * Kol 3, 1-4 (1 Kor, 5, 6b-8) * J 20, 1-9

 

 

Zmartwychwstał Chrystus prawdziwie!

Alleluja!!!

 

Zmartwychwstanie

 "Nie do wiary" - mówimy gdy dzieje się coś niezwykłego, gdy nie potrafimy ogarnąć naszym rozumem - ba nawet wyobraźnią - zdarzeń, o których nam ktoś opowiada. W które aż trudno uwierzyć.

No i stało się: Kościół znów tej nocy zakrzyknął "nie do wiary" gdy zobaczył Żywym, tego którego dopiero co ukrzyżowali. Gdy usłyszał, że kamień od grobu odsunięty, że wewnątrz tylko płótno i chusty, że "nie zna śmierci Pan żywota". Zakrzyknął i uwierzył.
Bo to jest prawda. Prawda (do) wiary.

O. Marek Kiedrowicz

 

Pan Zmartwychwstał

Chrystus Zmartwychwstał! Obchodzimy największe chrześcijańskie święto – Zmartwychwstanie.
To, co się wydarza na naszych oczach, przekracza największe ludzkie nadzieje. Chrystus –
jako człowiek – umarł lecz żyje nadal. Zmartwychwstały króluje w uwielbieniu i chwale, aby nikt nie zginął lecz był uczestnikiem Jego chwały bez końca. Nasz czas płynie między zmartwychwstaniem Chrystusa a Jego powtórnym przyjściem. Między tymi wydarzeniami biegną drogi naszego życia. Idziemy w świetle wiary, która opiera się również na świadectwach ludzi, którzy widzieli Zmartwychwstałego – jedli z Nim i pili. Pokolenia, które po nas przyjdą, żyć będą wiarą przez nas wyznawaną i świadczoną naszymi czynami. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to dzień nowego początku w dziejach objawienia i zbawienia. Dlatego Niedziela, a nie sobota (szabat) jest dla nas dniem świętym, który święcimy. W dzisiejszej Ewangelii odnajdujemy najważniejsze elementy Mszy św. Jest liturgia słowa – uczniowie słuchają, jak Jezus wykłada Pisma: i jest Eucharystia – kiedy następnie uczestniczą w łamaniu chleba. W ten sposób i my dzisiaj możemy spotkać się ze Zmartwychwstałym Panem.

Ks. Marek Doszko

 

 


 

 

 

Niedziela, AD 23 marca 2013

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Procesja: Łk 19, 28-40 * Msza Św.: Iz 50, 4-7 * Ps 22 * Flp 2, 6-11 * Łk 22, 14-23, 56

 

 

Hosanna / Ukrzyżuj
Król izraelski / nie mamy króla prócz Cezara

Błogosławiony idący w imię Pana / chcemy Barabasza

Ależ ci Żydzi byli przewrotni. Dobrze, że my Polacy kochamy Pana Jezusa.

Na koniec mały quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

"Chcemy Barabasza!" - to słowa, które zostały wykrzyczane
a) w Jerozolimie ok. 2000 lat temu
b) w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu ok. 3 lata temu
c) da się je słyszeć pośród nas ciągle (Biblia to g..., Papież to ch..., Częstochowska Madonna to bochomaz; kontynuować?...)

A tak niedawno wołaliśmy "Hosanna"... oj przepraszam - "Zostań z nami".
To co? Rachunek sumienia i do spowiedzi. Za milczenie, za brak reakcji (ekspiacji), za ciche przyzwolenie i brak odwagi w nazwaniu zła. Ostatnia szansa przed świętami!

o. Marek Kiedrowicz

 

 

 

Wziął na siebie winy nasze

Król wszechświata, na oślicy, spokojnie i godnie przyjmuje triumfalne okrzyki – hosanna, chociaż wiedział, że tłumy wnet zwrócą się przeciw Niemu z wołaniem – ukrzyżuj Go. Także uczniowie go opuszczą. Przyjmując wyrazy hołdu podkreśla swoją królewskość, która nie jest z tego świata. Widzi przyszłość z całą drogą krzyżową aż do skończenia wieków. Liturgia uświadamia nam te etapy historii. Dla naszego zbawienia – to jest jedyna droga. Już od początku naszego życia z Chrystusem mamy z Nim „powstawać” w drodze do Ojca, w mocy Ducha i sile miłości. „Tak postępując nie doznamy wstydu”, bo nie ma innej drogi do zachowania wierności Bogu. Z chwilą śmierci Chrystusa kończy się Stare Przymierze (zasłona przybytku rozdarła się) i zaczęło się Nowe (z grobów umarli powstają) przynoszące przebaczenie i nadzieję życia wiecznego. W Niedzielę Palmową widzimy Chrystusa, Sługę Jahwe, Króla Wieków, który dla nas i w naszym imieniu dotknął samego dna fizycznej i duchowej męki człowieczeństwa. Przyjął wszystkie nasze konsekwencje odrzucenia Boga, wszystkie odepchnięcia Jego miłości ku nam. Po prostu wziął na siebie nasze winy.

Ks. Marek Doszko

 

 


 

Niedziela, AD 17 marca 2013

V Niedziela Wielkiego Postu

Iz 43,16-21 * Ps 126 (125), 1-2ab. 2cd i 4. 5-6 (R.: por. 3) * Flp 3, 8-14 * J 8, 1-11

 

(...) a od tej chwili już nie grzesz. (J 8,11)

 

Właśnie jest "ta" chwila. Coś było przed nią i coś będzie po niej. Wszyscy wiemy co było: grzech, czyli życie w samotności - bez Boga - bez prawdy, bez szacunku, bez miłości która jest cierpliwa i łaskawa... bez sensu. I już w oczy zaglądała śmierć, ale zjawił się On. I jakby od niechcenia zmienił cały świat: uratował życie nic w zamian nie oczekując. Niezwykła jest ta chwila. A co będzie po niej? Magdalena już nie oddaliła się od Jezusa: przestała być samotna, poznała prawdę, odzyskała szacunek. Wszystko się zmieniło bo Miłość jej wszystko wyjaśniła.

 

A co tam u Ciebie? Bez zmian?

 o. Marek Kiedrowicz

 

Porządek Boży

W normalnym porządku rzeczy przestępstwo winno być ukarane, a winę należy odpokutować. Tego domagają się uczeni w piśmie. Ale czy ta kara wszystko naprawi? Gdzie leży korzeń zła? Jezusowi też zarzucano, że trzyma z grzesznikami. Tak określano wtedy „elementy asocjalne”. Jezus chce usunąć zło z korzeniami. Zło – a nie człowieka. Dla człowieka uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej. Na dnie upadku człowieka powstaje nowy porządek Boży. Chodzi o świadomość całego człowieka, o doświadczenie głębokiej wspólnoty z Chrystusem aż do udziału w Jego cierpieniach, śmierci i zmartwychwstaniu. Dążenie do tej doskonałości polega na tym, aby wciąż na nowo dawać się ogarniać wielkiej mocy Chrystusa. Wszystko bowiem możemy w Tym, który nas umacnia. Czas męki i śmierci nie jest przegraną, ale zwycięstwem. Z krzyża wszystkich pociąga do Siebie, rodzi nowe przymierze. Drzewo, które chciałoby tylko kwitnąć, samo skazywałoby się na śmierć. Musi w odpowiednim czasie poświęcić kwiat dla owoców. W historii zbawienia istnieje nie tylko wielka przeszłość, ale jest jeszcze wspanialsza przyszłość. Na dnie upadku, w centrum chaosu, pośród katastrof dziejowych rodzą się zbawcze inicjatywy Boga, powstaje nowy porządek Boży. Wielki Post jest dla nas tą odpowiednią porą.

 Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 10 marca 2013

IV Niedziela Wielkiego Postu

Joz 5, 9a 10-12 * Ps 34 * 2 Kor 5, 17-21 * Łk 15, 1-3, 11-32

 

"Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca" (Łk 15,20)

Zobaczyć, że dzieje się coś niedobrego - bardzo ważne; mieć dobre chęci żeby to zmienić - bezcenne. Ale na nic to wszystko jeśli nie zrobisz kroku w stronę powrotu do uczciwości. Żeby wrócić do ojca syn MUSIAŁ wykonać ten pierwszy krok.

Nie wystarczy ponarzekać, skrytykować (najlepiej innych) albo obrazić się na "cały świat" - niewiele z tego wynika. Jeśli coś ma się zmienić w Twoim życiu, w Twojej rodzinie, w życiu Narodu, nie wystarczy samo dostrzeżenie zła, ani nawet jego napiętnowanie. Trzeba zrobić jeszcze krok - wyruszyć w pasjonującą i czasem niebezpieczną podróż powrotną do Ojca. Do Ojca bo On i tylko On może zaradzić: zło zwyciężyć dobrem. On wypowiedział pierwsze Słowo i do niego należy ostatnie. Zatem "chodźcie, powróćmy do Pana, On nas zranił, On też uleczy" (Oz 6,1).

O. Marek Kiedrowicz

 

Radość przebaczania

Bóg w swoim miłosierdziu jest zatroskany o to, co się zgubiło i co potrzebuje pomocy. Oczekuje na nasze wyjście z niewoli zła i hańby. Kiedy może przebaczyć, cieszy się, podobnie jak się cieszył, kiedy powołał do istnienia wszystkie stworzenia. Bóg – Miłość nieskończona chce wydobyć z upadku i przyprowadzić do siebie wszystko, „co było zginęło” i uczynić „ nowym stworzeniem” przez Jezusa, Syna Swego, który jest „drogą, prawdą i życiem”. Św. Paweł, który sam na sobie doświadczył tej przemiany mówi o nowym narodzeniu i o nowym stworzeniu. Tę posługę przemiany możemy dokonywać nie tylko na sobie, ale i cały świat czynić lepszym, przywracać mu „oblicze nowe”, odsuwać od „muru płaczu”. Jest to program nie tylko na Wielki Post. Każdy dzień naszego życia może i powinien przynosić owoce naszej wiary, nadziei i miłości. Hojność  Bożego Miłosierdzia nie może być zmarnowana.

Kamienistą pustą drogą marnotrawny wraca syn

Z opuszczoną ciężką głową, pełnym sercem swoich win.

Wtem na drodze ku domowi kogoś widać z daleka,

To jest ojciec siwowłosy, otwarł ręce i czeka. (JP)

Ks. Marek Doszko


Niedziela, AD 3 marca 2013

III Niedziela Wielkiego Postu

Wj 3, 1-8a 13-15 * Ps 103 * 1 Kor 10, 1-6 10-12 * Łk 13, 1-9

 

Potrzeba nawrócenia

Wszystko, co nas otacza może być dla nas jak gorejący krzak z góry Horeb, z którego Mojżesz słyszy głos Boga. Wszyscy bowiem wobec Boga jesteśmy równi, by słuchać głosu Pana i jednakową mamy szansę zbawienia. Naszą obecną rzeczywistość określa to, co się raz dokonało i dokonuje. Bóg – zanim się do Niego zbliżymy – żąda od wszystkich oczyszczenia serca z małostkowości, pychy, gnuśności duchowej i ze wszystkich złych skłonności. Jesteśmy często jak drzewo figowe, które wprawdzie przyjęło dar życia, ale owoców nie przynosi. Dzięki Chrystusowi otrzymaliśmy możliwość dostępu do Boga i wszyscy możemy to realizować. Ale najpierw wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Wspólnie bowiem doświadczamy zła, wspólnie bolejemy nad nieszczęściami, wspólnie też musimy pokutować i nawracać się. O tę wspólną odpowiedzialność zwraca się też Matka Boża w znanych objawieniach. Nie dajmy się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. Czas nagli. Tragiczne wydarzenia przytoczone w Ewangelii dzisiejszej ostrzegają nas przed odwlekaniem naszych decyzji.

Ks. Marek Doszko